Miesiąc: Sierpień 2015

CAŁOKSZTAŁT STAŁYCH WARUNKÓW

Dopiero dzięki takiemu postępowaniu można niwelować lub łagodzić zmiany, które niejednokrotnie są czynnikiem szkodliwym dla zdrowia.Środowisko to całokształt mniej więcej stałych warunków otoczenia, w których żyje organizm i do którego się przystosowuje. Rozróżnia się wiele środowisk w zależności od rodzaju podniet wywieranych na organizm, m.in.: fizyczne, spo­łeczne, kulturowe. Nierozerwalny ze środowiskiem jest region. Kojarzony jest on […]

ŚRODOWISKO WSPIERAJĄCE ZDROWIE

Podczas „Pierwszej Światowej Konferencji Promocji Zdrowia” wprowadzone zostało pojęcie „środowisko wspierające zdrowie”. Działanie powyższe było po­dyktowane faktem, iż ochrona zdrowia oraz pomnażanie jego potencjału wymagają budowania wspierających środowisk (inaczej tworzenia korzystnych warunków dla zdrowia) we wszystkich miejscach, gdzie żyje człowiek: w społeczności lokalnej, w domu, w miejscu pracy, nauki i zabawy. Pojęcie środowisk wspierających zdro­wie […]

ISTOTNY ELEMENT PROCESU

Istotnym elementem procesu, który gwarantowałby zmiany w stylu życia jest zapewnienie sprzyjających warunków, takich jak: spokój, poczucie bezpieczeństwa, dostęp do oświaty, godne bytowanie oraz utrzymanie równowagi stanu organizmu w systemie ekologicznych zmian. W tym kontekście bardzo ważnym etapem, który wspiera rozpowszechnianie zdrowego stylu życia staje się przekaz informacji. W korelacji z przytoczonymi zadaniami znalazły się […]

WSPARCIE W REALIZACJI

Wsparciem w realizacji powyższych zadań niewątpliwie staje się ukazywanie pozytywnego obrazu zdrowia, jako potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego, tak aby każdy z nas mógł go w pełni wykorzystać. Pozytywna koncepcja zdrowia kładzie nacisk zarówno na pełną sprawność fizyczną, jak również na sprawność życiową w wymiarze jednostkowym i społecznym. W celu osiągnięcia pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego […]

WPŁYW NA ZDROWIE

Wpływ na zdrowie wywiera prawie każda dziedzina życia społecznego, chociażby przez fakt, iż oddziałuje ona w spo­sób pośredni łub bezpośredni na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa. Ważnym elementem utrzymania stanu zdrowia wydaje się zatem utrzymanie równowagi między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym człowieka. Pomocne w tym procesie będą mechanizmy adaptacyjne i homeostazy, które pomagają orga­nizmowi w […]

EDUKACJA ZDROWOTNA A ŚRODOWISKO REGIONALNE GÓRNEGO ŚLĄSKA

W Karcie Ottawskiej (1986) czytamy, że zdrowie to sprawność życiowa w wymiarze jed­nostkowym i społecznym; zasoby, na których człowiek opiera się w swoim życiu; ważny wymiar jakości życia. Definicja socjologiczna T. Parsona (1953) ujmuje zdrowie jako optymalną możliwość realizacji cenionych ról społecznych, zaś kry­teria kulturowe zdrowia psychicznego J. Sowa (1984) przedstawia jako zgodność z wzorami […]

UWZGLĘDNIANIE PRZEZ NAUCZYCIELA

Uwzględnianie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia muzyczne w szkołach ogólnokształcących takiego sposobu pracy może się spełniać przy zachowaniu pewnych warunków. Ten proces wymaga znajomości muzycznej kultury środo­wiska, w którym uczy, jej historii i teraźniejszości. Nie można oczekiwać, aby wiedzę tę nabył w toku studiów (wymagałoby to znacznego poszerzenia zakresu.Jedną z podstawowych wartości człowieka jest zdrowie. Bywa […]

SPEŁNIANIE NIEKTÓRYCH KANONÓW

Spełnianie niektórych kanonów metodologicznych tej metody przez nau­czyciela muzyki przyniosłoby pozytywne zmiany w nim i uczniach, kształtując możliwość twórczego obcowania z muzyką własnego regionu poprzez:przebywanie nauczyciela z uczniami na zasadzie bezpośredniego uczest­nictwa w zajęciach muzycznych, tak aby stał się on głównym źródłem informacji (o uczniach, ich zainteresowaniach i wiedzy muzycznej),wykazywanie równego zainteresowania muzyczną codziennością, jak […]

PRZYJĘCIE POGLĄDU

Przyjęcie poglądu, że muzyka jest jednym ze sposobów komunikacji implikuje jeszcze inną stronę rozumienia tego problemu. Muzyczna edukacja regionalna jest najbliższą drogą, po której można dotrzeć do rozumienia muzyki innej (nie obcej) (W. Sacher, 1997). Jeszcze innym aspektem pojmowania muzycznej edukacji regionalnej jest po­trzeba stwarzania szans na „[…] gotowość do przyjmowania, przetwarzania i two­rzenia (K. Ferenz, […]

ROZWÓJ LOKALNEJ KULTURY MUZYCZNEJ

Zamiłowania te powodują chęć popularyzacji „własnej muzyki” i uczestniczenia w różnych for­mach aktywności muzycznej. Obserwuje się powstawanie amatorskich zespołów muzycznych, kultywujących tradycje regionu, ale również tworzących nowe treści. Fenomenem tej twórczości jest przekształcanie utworów muzycznych. Wyko­nywane są one w różny sposób, tworzą swoiste „wariacje”, do których temat nie został zapisany.Rozwój lokalnej kultury muzycznej ciągle się […]