ILORAZ INTELIGENCJI

Jedno z wyjaśnień mówi, że u osób z wysokim ilorazem inteligencji potencjały wywołane wykazują za każdym razem podobny przebieg, ponieważ informacja o bodźcu jest w ich mózgach przetwa­rzana z mniejszym udziałem błędów i szumu. Wskutek uśrednienia dolne i górne załamki linii obrazujących aktywność mózgu ulegają uwydatnieniu i wykazują większą wyrazistość, dzięki czemu stopień złożoności fali […]

CEL BADAŃ

Celem badań jest analiza specyficz­nych wskaźników funkcjonowania mózgu, takich jak charakterystyczne zmiany występujące w okresie usta­lonej liczby milisekund po ekspozycji bodźca. Należą do nich szczególnego rodzaju odpowiedzi mózgowe, zwane P300, które pojawiają się po wystąpieniu niezgodnego z oczekiwaniem zdarzenia eksperymentalne­go. Inne metody badania potencjałów wywołanych, takie jak potencjał gotowości (readiness potential) lub negatywna fala oczekiwania […]

PIERWSZE DONIESIENIA

Pierwsze doniesienia z badań dokonywanych tą techniką wska­zują, że u ludzi charakteryzujących się wybitnymi zdolnościami poznawczymi w pewnych dziedzinach mogą istnieć obszary mózgu różniące się systematycznie rozmiarem i strukturą od analogicznych obsza­rów ludzi pochodzących z tej samej populacji, lecz nie przejawiających takich talentów. Na przyktad osoby o dużych zdolnościach językowych mogą dysponować rozbudowanymi ośrodkami mowy w […]

W CELU POMIARÓW

Niektórzy neuropsychologowie, tacy jak Marcel Kinsbourne (1993), zakwestionowali na tej podstawie doniosłość danych dotyczących lokalizacji struktur mózgowych dla badań nad inteligencją. Z ich punktu wi­dzenia inteligencja nie jest funkcją płatów ciemieniowych, płatów czołowych czy jakiegoś innego określone­go obszaru mózgu. Osoba jest inteligentna w takim stopniu, w jakim dysponuje dobrze funkcjonującą „ma­szyną neuronalną”. W tym ujęciu […]

USZKODZENIE PŁATÓW

Inni neuropsychologowie twierdzą, że to płaty czołowe, które otrzymują informację ze wszystkich obsza­rów mózgu, są kluczowymi ośrodkami intelektu. Uszkodzenie płatów czołowych powoduje poważne zmia­ny: ludzie tracą poczucie celu oraz motywację do działania, stają się w istocie innymi osobami (Damasio, 1994; Gardner, 1975; Hebb, 1949; Teuber, 1964). Mimo to jednostki z poważnym uszkodzeniem płatów czołowych osiągają […]

MÓZGI KOBIET

Kobiety posiadają mniejsze mózgi niż mężczyźni, zarówno w warto­ściach absolutnych, jak i w porównaniu do mniejszych rozmiarów ciała, a mimo to inteligencja kobiet nie jest niższa. Związek między wielkością mózgu a inteligencją pozostaje zatem tajemniczy (Ankney, 1992).Bardziej prawdopodobne wydaje się, że inteligencja związana jest raczej z funkcjonowaniem poszczegól­nych części układu nerwowego niż z rozmiarem lub […]

STARANNE BADANIA

Staranne badania takich zaburzeń jak aleksja bez agrafii pomagają nam zrozumieć, jak informacja jest reprezentowana w mózgu. Zbiór objawów opisanych powyżej wskazuje na przyktad, ze informacja wzroko­wa jest związana z informacja „dotykową” (jak w rozpoznawaniu obiektow) i nazywana na tej podstawia U pacjentów cierpiących na aleksję bez agrafii uszkodzona jest zdolność rozpoznawania obiektow na bazie […]

BADANIA PACJENTÓW

Przetwarzanie muzyki i dźwięku przebiega w analogicznych rejonach prawej półkuli. U osob leworęcznych rzecz jest bar­dziej skomplikowana: większość z nich posiada te same reprezentacje korowe co praworęczni. Jednak u jednej trzeciej osób leworęcznych występuje odwrotna konfiguracja: przetwarzanie dźwięków mowy za­chodzi gtównie w prawej pótkuli (dominującej), a sygnałów niewerbalnych – w lewej (me dominującej). Przed kilkudziesięcioma laty […]

OBSZARY MÓZGU

Do lat 60. funkcje tych obszarów mózgu badane byty za pomocą mato wyrafinowanych metod. Funkcje petnione przez prawą i lewą pótkulę rozpoznawano poprzez jednoczesne podawanie do obu pótkul sy­gnałów, a następnie porównywanie szybkości i dokładności reakcji człowieka na te rywalizujące ze sobą bodźce. W jednej z takich technik, nazwanej dwuuszną prezentacją bodźców (dichotic listening), osobom badanym […]

BUDOWA MÓZGU

Od czasów Galla i Spurzheima wiedza na temat ludzkiego mózgu znacznie się poszerzyła. Z grubsza mo­żna podzielić ten organ na dwie duże części, zwane prawą i lewą półkulą . Przyglądając się obu półkulom, tatwo można zidentyfikować około 40 – 50 obszarów i setki mniejszych, choć wciąż rozpoznawal­nych pól. Wiele z tych obszarów spełnia proste do […]